IPO:
HT za zaposlenike:
U tijeku:
Oglas:
Početna > IPO > U tijeku > HT za zaposlenike > Detaljne informacije
 • Smanji veličinu slova
 • Normalna veličina slova
 • Povećaj veličinu slova

Detaljne informacije


Mogućnost kupnje dionica HT-Hrvatske telekomunikacije za zaposlenike i ranije zaposlene

Zaposlenici i ranije zaposleni u HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. (HT d.d.), uključujući zaposlenike i ranije zaposlene u T-Mobile d.o.o. (T-Mobile), HP – Hrvatska pošta d.d. (HP d.d.) te ranije zaposleni u Javnom poduzeću poštanskog i telekomunikacijskog prometa HPT – Hrvatska pošta i telekomunikacije (HPT), koji su utvrđeni u popisu zaposlenika, ostvaruju pravo na kupnju dionica društva HT – Hrvatske telekomunikacije d.d.

Vlada Republike Hrvatske uputila je Javni poziv na kupnju dionica HT – Hrvatske Telekomunikacije d.d. koji je objavljen u dnevnom tisku u subotu 25. svibnja i utorak 27. svibnja 2008. godine.

Republika Hrvatska temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o načinu prodaje, cijeni, popustima u cijeni, uvjetima plaćanja, vremenu prodaje i drugim uvjetima prodaje dionica HT – Hrvatske telekomunikacije d.d.  zaposlenicima i ranije zaposlenima u HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. i HP-Hrvatska pošta d.d. te ranije zaposlenima u Javnom poduzeću poštanskog i telekomunikacijskog prometa HPT – Hrvatska pošta i telekomunikacije, pod posebnim pogodnostima (Narodne novine, br. 116/07 i sve daljnje izmjene i dopune) ("Odluka“) prodaje 7 posto dionica društva HT – Hrvatske telekomunikacije d.d., što čini 5.732.197 redovnih dionica HT d.d., svaka u nominalnom iznosu 100,00 kuna.

Prodaja i cijena dionica

Prodaja dionica trajat će od 27. svibnja 2008. u 8:00 sati do 16. lipnja 2008. u 23:59 sati u redovnom uredovnom vremenu u svim poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. gdje je moguće izvršiti upis te gotovinsko i bezgotovinsko plaćanje.

Zaposlenici i ranije zaposleni u HT – Hrvatske telekomunikacije d.d., uključujući zaposlenike i ranije zaposlene u T-Mobile d.o.o., HP – Hrvatska pošta d.d. te ranije zaposleni u Javnom poduzeću poštanskog i telekomunikacijskog prometa HPT – Hrvatska pošta i telekomunikacije, koji su korisnici usluge RBA Internet bankarstva mogu svoje ponude za kupnju dionica HT - Hrvatske Telekomunikacije d.d. podnijeti i putem RBA Internet bankarstva.

Dionice se prodaju po prodajnoj cijeni od 265,00 kuna uz osnovni popust od 5 posto s time da će svaki pojedini zaposlenik koji je u radnom odnosu u HT d.d., T-Mobile, HP d.d. ili u HPT proveo više od jedne pune godine ostvariti i dodatni popust od 1 posto u odnosu na prodajnu cijenu po svakoj navršenoj punoj godini radnog staža.
 
Broj dionica koji svaki zaposlenik i raniji zaposlenik može kupiti temeljem Odluke utvrđuje se sukladno točki IV. Odluke, s tim da će Agent prodaje (Raiffeisenbank Austria d.d.), za vrijeme trajanja prodaje dionica, na zahtjev zaposlenika istog obavijestiti o najvećem broju dionica koje zaposlenik ima pravo kupiti, o iznosu ukupne prodajne cijene za dionice koje zaposlenik ima pravo kupiti te o iznosu ukupne prodajne cijene dionica za koje zaposlenik želi podnijeti ponudu za kupnju.

Prema točki IV. Odluke:
 • Zaposlenici i raniji zaposlenici čiji je radni odnos u HP d.d. započeo nakon 29. prosinca 1998. godine imat će pravo na kupnju najviše jedne dionice, neovisno o broju godina radnog staža provedenog u HP d.d.
 • Zaposlenici i raniji zaposlenici koji su u radnom odnosu u HT d.d., T-Mobile ili u HPT proveli manje od jedne pune godine imati će pravo na kupnju najviše jedne dionice za svaki započeti mjesec radnog staža.
 • Svaki pojedini zaposlenik i raniji zaposlenik, osim zaposlenika i ranijih zaposlenika iz 2. gore navedene skupine, može dati ponudu za kupnju neograničenog broja dionica koji želi kupiti, s tim da broj dionica koji će takav zaposlenik moći kupiti neće biti manji od 135 dionica.
Također prema točki III. Odluke:
 • Zaposlenici i raniji zaposlenici koji kupe dionice HT d.d. temeljem ove Odluke neće imati pravo na kupnju dionica HP d.d. temeljem posebnih propisa, odluka, ugovora ili sporazuma kojima se regulira pravo zaposlenika i ranijih zaposlenika na kupnju dionica HP d.d.
Dividenda

Svi zaposlenici i ranije zaposleni u HT – Hrvatske telekomunikacije d.d., uključujući zaposlenike i ranije zaposlene u T-Mobile, HP – Hrvatska pošta te ranije zaposleni u Javnom poduzeću poštanskog i telekomunikacijskog prometa HPT – Hrvatska pošta i telekomunikacije, koji ostvaruju pravo na kupnju temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o načinu prodaje, cijeni, popustima u cijeni, uvjetima plaćanja, vremenu prodaje i drugim uvjetima prodaje dionica HT – Hrvatske telekomunikacije d.d.  zaposlenicima i ranije zaposlenima pod posebnim pogodnostima (Narodne novine, br. 116/07 i sve daljnje izmjene i dopune) koji iskoriste svoje pravo na kupnju dionica, ostvaruju pravo na dividendu HT d.d. koja je 19.05.2008. isplaćena Vladi RH kao vlasniku dionica. Dividenda po dionici iznosi HRK 29,56.

Način podnošenja Ponude za kupnju

Zaposlenik koji ostvaruje pravo i želi kupiti dionice treba ovlaštenom agentu za provođenje postupka prodaje dionica (Agent - Raiffeisenbank Austria d.d.), podnijeti dokumentaciju za kupnju, te, između ostalog, ponudu za kupnju dionica, isključivo na obrascu predviđenom u tu svrhu. Sve informacije o dionicama i uvjetima prodaje te dokumentacija za kupnju dionica mogu se dobiti u svim poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. (RBA) počevši od 27. svibnja 2008. godine, a sve informacije dodatno i na telefonu Informacijskog centra RBA: 062 62 62 62.

Svaki zaposlenik i raniji zaposlenik dužan je u ponudi za kupnju naznačiti broj dionica koji želi kupiti te u roku za kupnju dionica uplatiti prodajnu cijenu za naznačeni broj dionica i troškove vezane za prodaju i prijenos dionica.

Agent će kupnju dionica smatrati važećom samo ukoliko će dionice biti upisane temeljem utvrđene dokumentacije za kupnju i plaćene na način da je takva uplata evidentirana na, u dokumentaciji za kupnju navedenom, računu Agenta (RBA) najkasnije do 16. lipnja 2008. godine u 23:59:59 sati. Ukoliko zaposlenik uplaćuje sredstva putem druge banke, a ne putem Agenta (RBA), uputno je informirati se kod te banke kada je krajnji rok da se u toj banci izvrši predmetna uplata kako bi Agent (RBA) evidentirao uplatu u predviđenom roku. Sve uplate koje ne budu izvršene točno na način i u vrijeme kako je to utvrđeno predviđenom dokumentacijom, Agent će smatrati nevažećim te zaposlenik neće kupiti dionice a uplaćena sredstva bit će mu vraćena.

Dokumentacija potrebna za podnošenje Ponuda za kupnju

Zaposlenici koji osobno kupuju dionice moraju Agentu (RBA) predočiti:
 •   dokument za osobnu identifikaciju (osobna iskaznica ili putovnica)
 •   državljani RH moraju predočiti i dokument na kojem je naznačen i MBG
 •   dokument o vlastitom bankovnom računu (presliku kartice ili ugovora).
Osobe koje kupuju dionice za ime i za račun zaposlenika temeljem punomoći prilikom kupnje dionica moraju Agentu (RBA) predočiti:
 •   javnobilježnički ovjerenu Punomoć (obrazac)
 •   javnobilježnički ovjerenu Izjavu opunomoćenika (obrazac)
 •   dokument za osobnu identifikaciju opunomoćenika (osobna iskaznica ili putovnica)
 •   državljani RH moraju predočiti i dokument na kojem je naznačen i MBG (opunomoćenik)
 •   dokument o bankovnom računu zaposlenika opunomoćitelja (presliku kartice ili ugovora).
Punomoć mora biti ovjerena od javnog bilježnika, hrvatskog diplomatskog ili konzularnog predstavništva u inozemstvu ili drugog organa koji je u zemlji izdavanja punomoći ovlašten za ovjeru i nadovjeru punomoći, te, u slučaju ovjere na stranom jeziku, prevedena na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača. Punomoćnik kojem je zaposlenik ili raniji zaposlenik izdao specijalnu punomoć dokumentaciju za kupnju podnosi isključivo u korist i za račun zaposlenika ili ranijeg zaposlenika radi ostvarivanja prava iz Odluke, o čemu punomoćnik daje posebnu izjavu. Na ovjeru izjave punomoćnika odgovarajuće se primjenjuju odredbe o ovjeri punomoći.

Osobe koje kupuju dionice, čije pravo je utvrđeno pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju prilikom kupnje moraju Agentu (RBA) predočiti:
 •   pravomoćno rješenje o nasljeđivanju (u originalu ili u javnobilježnički ovjerenoj preslici)
 •   dokument za osobnu identifikaciju (osobna iskaznica ili putovnica)
 •   državljani RH moraju predočiti i dokument na kojem je naznačen i MBG
 •   dokument o vlastitom bankovnom računu nasljednika (presliku kartice ili ugovora).
Također, Agent će sastaviti popis osoba koje su iskazale namjeru za kupnju dionica, ali za vrijeme trajanja Razdoblja prodaje nisu ishodile pravomoćno rješenje o nasljeđivanju. Popis će obvezno sadržavati ime zaposlenika koji je ostvario pravo na kupnju dionica, ali je u međuvremenu preminuo, te ime osobe koja je iskazala namjeru realizirati to pravo. Osobe koje prijavljuju činjenicu smrti zaposlenika koji je ostvario pravo na upis dionica moraju Agentu (RBA) dostaviti dokaz o smrti (smrtovnica ili izvod iz matične knjige umrlih, u originalu ili u javnobilježnički ovjerenoj preslici), te dokaz za osobnu identifikaciju (osobna iskaznica ili putovnica) i dokument iz kojega je vidljiv MBG osobe koja prijavljuje činjenicu smrti. Ukoliko osoba evidentirana u popisu naknadno dokaže svoje pravo na kupnju dionica pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju, takvoj osobi će se po uplati prodajne cijene prodati dionice sukladno iskazanoj namjeri za kupnju dionica.

U roku od 10 dana od isteka dana zaključenja prodaje dionica zaposlenicima će se vratiti višak uplate koji je nastao kao posljedica nevažeće ponude za kupnju ili raspoređivanja dionica, bez kamata.

Namira dionica u Središnjoj depozitarnoj agenciji očekuje se najkasnije 20. lipnja 2008. godine.

Zaposlenici i raniji zaposlenici koji kupe dionice neće imati pravo na kupnju dionica HP d.d. temeljem posebnih propisa, odluka, ugovora ili sporazuma kojima se regulira pravo zaposlenika i ranijih zaposlenika na kupnju dionica HP d.d.

Ograničenja

Zaposlenici neće moći otuđiti kupljene dionice u roku određenom Odlukom, i to zaposlenici koji su u radnom odnosu u HT d.d., T-Mobile, HP d.d. ili HPT proveli:
 • manje od deset punih godina moraju zadržati vlasničku poziciju na svom računu vrijednosnih papira koji se vodi kod Središnje depozitarne agencije u odnosu na kupljene dionice u neprekinutom razdoblju od dvanaest mjeseci;
 • više od deset punih godina a manje od dvadeset punih godina moraju zadržati vlasničku poziciju na svom računu vrijednosnih papira koji se vodi kod Središnje depozitarne agencije u odnosu na kupljene dionice u neprekinutom razdoblju od deset mjeseci;
 • više od dvadeset punih godina a manje od trideset punih godina moraju zadržati vlasničku poziciju na svom računu vrijednosnih papira koji se vodi kod Središnje depozitarne agencije u odnosu na kupljene dionice  u neprekinutom razdoblju od osam mjeseci;
 • više od trideset punih godina moraju zadržati vlasničku poziciju na svom računu vrijednosnih papira koji se vodi kod Središnje depozitarne agencije u odnosu na kupljene dionice u neprekinutom razdoblju od šest mjeseci.
Rokovi se računaju od dana upisa stjecanja dionica na račun vrijednosnih papira zaposlenika i ranijih zaposlenika koji se vodi kod Središnje depozitarne agencije.

Sve dionice će se voditi na računu vrijednosnih papira kod Središnje depozitarne agencije kao dionice na odgovarajućoj blokiranoj vlasničkoj poziciji te se iste neće moći otuđiti ili fiducijarno prenijeti, uključujući izvansudsko namirenje zalogom osigurane tražbine, sve do isteka rokova zabrane otuđenja. Zabrana otuđenja ne sprječava preknjižbu u slučaju nasljeđivanja, preknjižbu na zastupnički račun uslijed gubitka poslovne sposobnosti, osnivanje i prestanak založnog prava ili preknjižbu temeljem odluke suda ili drugog nadležnog tijela.

Reguliranje prava i ažuriranje podataka

Agent (RBA) nije nadležan niti raspolaže informacijama potrebnim za reguliranje prava bilo zaposlenika bilo drugih građana vezano uz prodaju dionica. Za sve informacije uputno je informirati se o uvjetima prodaje koji su navedeni u Odluci. 

U svrhu reguliranja svojih prava zaposlenici i raniji zaposlenici, kao i druge osobe koje ostvaruju pravo na kupnju dionica, trebaju se obratiti u Pozivni centar za ažuriranje podataka potrebnih za ostvarivanje prava zaposlenika i ranijih zaposlenika na kupnju dionica na besplatni broj telefona 0800 9909 u vremenu od 08:00 do 16:00 sati od 27. svibnja do 16. lipnja 2008. godine.


Ove informacije ne predstavljaju preporuku za kupnju, prodaju ili držanje dionica koje su se nudile, nude se sada ili će se tek nuditi u javnoj ponudi i/ili na sekundarnom tržištu. Cijena dionica može rasti, ali i padati. Kretanja cijena i poslovanje izdavatelja u prošlosti nisu jamstvo budućih kretanja. Osobe koje traže dopunske informacije ili savjet trebale bi se obratiti profesionalnim investicijskim savjetnicima ili brokerima.

Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza ne odgovara za točnost objavljenih podataka. Uslijed usklađivanja informatičkih sustava Zagrebačke i Varaždinske burze, čijim je spajanjem nastalo jedinstveno tržište kapitala, u prijelaznom razdoblju moguće su poteškoće vezane uz prikazivanje informacija. Podaci o trgovanju i dalje će se prikazivati u odvojenim tablicama (ZSE i bivša VSE) sve do uvođenja i početka trgovanja na OMX sustavu.