Oglas:
Početna > Leksikon > U > Ugovor o zajmu
  • Smanji veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Povećaj veličinu slova

Ugovor o zajmu


A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Z Ž (2110 pojmova)

Ugovor o zajmu (engl. loan contract, njem. Darlehenvertrag) je ugovor kojim se zajmodavac obvezuje zajmoprimcu predati određeni iznos novca ili određenu količinu drugih zamjenjivih stvari na kojima ovaj stječe pravo vlasništva, a zajmoprimac se obvezuje da će zajmodavcu poslije određenog vremena vratiti istu količinu novca, odnosno istu količinu stvari iste vrste i kakvoće.

Kod robnog zajma radi se uvijek o zamjenjivim stvarima kod kojih se obveza vraćanja ne sastoji u vraćanju primljene stvari, nego druge stvari, ali iste vrste, količine i kakvoće (nafta, žito, krumpir, daske). Kad je jedna ugovorna stranka banka i ako je ugovor naplatan, radi se o posebnom ugovoru o zajmu – bankarskom kreditu.

Definicija je preuzeta iz Rječnika trgovačkog prava u izdanju Masmedia.
Ugovor iz Maastrichta
Ugovor o diskontu mjenica
Ugovor o faktoringu
Ugovor o forfaitu
Ugovor o franzšizingu
Ugovor o građenju
Ugovor o inženjeringu
Ugovor o isključivoj distribuciji
Ugovor o isključivoj kupnji
Ugovor o komisiji
Ugovor o koncesiji
Ugovor o konzaltingu
Ugovor o konzorciju
Ugovor o leasingu
Ugovor o menedžmentu
Ugovor o nalogu
Ugovor o opciji
Ugovor o ostavi (čuvanju)
Ugovor o posredovanju
Ugovor o posudbi
Ugovor o prijenosu dobitka
Ugovor o prodaji
Ugovor o razmjeni
Ugovor o savjetodavnim uslugama
Ugovor o savjetodavnom inženjeringu
Ugovor o sefu
Ugovor o trgovačkom zastupanju
Ugovor o ulaganju
Ugovor o ustupanju udjela u društvu s ograničenom odgovornošću
Ugovor o vođenju poslova društva
Ugovor o zajednici dobitka
Ugovor o zajmu
Ugovor o zakupu
Ugovor o zalogu
Ugovor u korist trećeg
Ujednačena lista pokazatelja poslovnog uspjeha
Ukamaćivanje
Ukupni novčani tok
Ukupni prihod
Ulazne barijere