Oglas:
Početna > Leksikon > U > Ugovor o sefu
  • Smanji veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Povećaj veličinu slova

Ugovor o sefu


A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Z Ž (2110 pojmova)

Ugovor o sefu (engl. safe contract, njem. Safevertrag, Geldschrankvertrag) je ugovor kojim se banka obvezuje da će korisniku staviti na uporabu sef na određeno razdoblje, a korisnik se obvezuje da će platiti banci određenu naknadu.

Banka je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguranje dobrog stanja sefa i nadzora nad njim, te otkloniti mogućnost pristupa sefu svakoj osobi koja nije korisnik ili njegov punomoćnik, uključujući tu i svoje radnike. Banka ne smije držati duplikat ključa ili ključeva sefa koje predaje korisniku nakon sklapanja ugovora. Korisnik sefa dužan je plaćati naknadu za korištenje i suzdržati se od stavljanja u sef predmeta koji može ili mogu ugroziti sigurnost banke ili drugih sefova.

U slučaju neispunjenja koje od ovih korisnikovih obveza banka je ovlaštena jednostrano raskinuti ugovor. U slučaju neplaćanja makar jednog obroka naknade za korištenje sefa, jednostrani raskid ugovora od strane banke može uslijediti nakon bezuspješnog isteka roka od mjesec dana od promjene za plaćanje upućene korisniku preporučenim pismom. Za potraživanje ove naknade banka na stvarima u sefu ima založno pravo, no čini se (čl. 1064. st. 2. i 3. ZOO) da ga ona može vršiti samo u slučaju da korisnik nakon bančina zakonitog jednostranog raskida ne isprazni sef i preda banci njegov ključ.

Definicija je preuzeta iz Rječnika trgovačkog prava u izdanju Masmedia.
Ugovor iz Maastrichta
Ugovor o diskontu mjenica
Ugovor o faktoringu
Ugovor o forfaitu
Ugovor o franzšizingu
Ugovor o građenju
Ugovor o inženjeringu
Ugovor o isključivoj distribuciji
Ugovor o isključivoj kupnji
Ugovor o komisiji
Ugovor o koncesiji
Ugovor o konzaltingu
Ugovor o konzorciju
Ugovor o leasingu
Ugovor o menedžmentu
Ugovor o nalogu
Ugovor o opciji
Ugovor o ostavi (čuvanju)
Ugovor o posredovanju
Ugovor o posudbi
Ugovor o prijenosu dobitka
Ugovor o prodaji
Ugovor o razmjeni
Ugovor o savjetodavnim uslugama
Ugovor o savjetodavnom inženjeringu
Ugovor o sefu
Ugovor o trgovačkom zastupanju
Ugovor o ulaganju
Ugovor o ustupanju udjela u društvu s ograničenom odgovornošću
Ugovor o vođenju poslova društva
Ugovor o zajednici dobitka
Ugovor o zajmu
Ugovor o zakupu
Ugovor o zalogu
Ugovor u korist trećeg
Ujednačena lista pokazatelja poslovnog uspjeha
Ukamaćivanje
Ukupni novčani tok
Ukupni prihod
Ulazne barijere