Oglas:
Početna > Leksikon > O > Objektivna odgovornost
  • Smanji veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Povećaj veličinu slova

Objektivna odgovornost


A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Z Ž (2110 pojmova)

Objektivna odgovornost (engl. strict liability, njem. Kausalhaftung) je odgovornost za štetu za čiji se nastanak ne traži krivnja štetnika. Objektivna odgovornost nastaje kad se ispune, odnosno kad oštećenik dokaže ove pretpostavke: štetnu radnju, štetu, uzročnu vezu između štetne radnje i štete, te protupravnost štetne radnje. Iznimno, uzročna se veza ne dokazuje već presumira kod šteta koje su nastale u vezi s opasnom stvarju ili opasnom djelatnošću.

Pravila objektivne odgovornosti primjenjuju se na štete od stvari i djelatnosti od kojih potječe povećana opasnost štete za okolinu. Pod opasnom stvari razumijeva se svaka stvar koja po svojoj namjeni, osobinama, položaju, mjestu i načinu porabe ili na drugi način predstavlja opasnost nastanka štete za okolinu, pa je zbog toga treba nadzirati s povećanom pažnjom. Jedna djelatnost predstavlja povećanu opasnost kada u njezinu redovnom toku, već po samoj njezinom tehničkoj prirodi i načinu obavljanja, mogu biti ugroženi životi i zdravlje ljudi ili imovina, tako da to ugrožavanje iziskuje povećanu pozornost osoba koje obavljaju tu djelatnost kao i osoba koje s njom dolaze u dodir.

Hoće li neka određena stvar ili djelatnost biti kvalificirana opasnom, odlučuje sud u svakom konkretnom slučaju. Prema našem zakonodavstvu opasnom se stvarju smatraju i proizvod s nedostatkom zbog kojeg predstavlja opasnost štete za osobe ili stvari. U opasne stvari ulaze i nuklearni uređaji. Za štete od opasnih stvari odgovara njezin imatelj, a to je u prvom redu vlasnik stvari. Umjesto imatelja odgovarat će onaj kome je imatelj povjeri da se njome služi, odnosno onaj koji mu na protupravan način oduzme stvar, ili pak osoba koja je inače dužna da je nadgleda a nije kod njega na radu. Ipak, će imatelj odgovarati ako je stvar povjerio osobi koja nije osposobljena ili nije ovlaštena njome rukovati.

Za štetu zbog nedostatka stvari odgovara njezin proizvođač koji ju je stavio u promet. Korisnik nuklearnog uređaja odgovara za nuklearne štete. Posebna pravila postoje o odgovornosti za štetu u slučaju nezgode izazvane motornim vozilom u pokretu. Tako npr. za štete od motornog vozila u pokretu koje pretrpe treće osobe (pješaci, biciklisti, putnici) imatelj odgovara po pravilima objektivne odgovornosti. Međutim, za štete koje imatelji motornih vozila nanesu jedan drugome vozilom u pokretu vrijede pravila subjektivne odgovornosti, ako postoji krivnja barem na strani jednog imatelja.

Pravila objektivne odgovornosti primjenjuju se također i kod šteta od terorističkih akata, javnih demonstracija ili manifestacija, zatim kod odgovornosti organizatora priredbi te odgovornosti za onečišćavanje okoliša.

Kod objektivne odgovornosti štetnik se oslobađa odgovornosti ako dokaže jednu od sljedećih činjenica:

1. da šteta potječe od nekog uzroka koji se nalazio izvan stvari, a čije se djelovanje nije moglo predvidjeti, izbjeći ni otkloniti, tj. da se šteta dogodila višom silom;
2. da je šteta nastala isključivo radnjom oštećenika;
3. da je šteta nastala isključivo radnjom treće osobe.

Definicija je preuzeta iz Rječnika trgovačkog prava u izdanju Masmedia.
Objektivna odgovornost
Obračun provizije
Obračun troškova po aktivnostima
Obrnuti swap
Obrtni kapital
Obveza
Obveze
Obveze s ograničenom odgovornošću
Obveznica
Obveznice
Obveznice bez kupona
Obveznice s promjenjivom kamatom
Obveznice, zamjenjive
Obveznički fond
Obvezno osiguranje
Obzor investiranja
Ocjena investicijskih projekata
Očitovanje o kontrolnom paketu
Odbijanje poslovanja
Odbor vjerovnika
Odgoda ovrhe
Odgođene kompenzacije
Odlučivanje u uvjetima rizika
Odnos cijene dionica i dobitka
Odnos duga i (vlasničke) glavnice
Odnos duga i uloga
Odredbe o posebnim rizicima
Odustanak
Odustatnina
OECD
Offshore
Offshore bankarstvo
Offshore fonodovi
Offshore kompanija
Ograničavanje izvoza
Ograničavanje tehnološkog razvitka
Ograničavanje uvoza
Ograničeni depozit
Ograničeno partnerstvo
Okvirni kredit